Klubbens stadgar

16 januari, 2010 - 10:25 -- jeanette.lundstrom

 

Stadgar för Svenska Klubben i Montreal
Montreal 21 februari 2008
 
1. Klubbens namn:
Svenska Klubben i Montreal, The Swedish Club of Montreal, Le Club Suédois de Montréal
2. Klubben har som syfte:
a)       Att förena svenskar, svensk-kanadensare samt andra personer bosatta i Montreal med omnejd som intresserar sig för Sverige.
b)   Att bevara det svenska arvet, språket och den svenska kulturen.
3. Klubbens styrelse består av följande personer:
  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Redaktör för klubbens tidning Gult & Blått
  • Minst två ledamöter utöver ovanstående personer
Styrelsen äger också rätt att adjungera personer under det löpande verksamhetsåret förutsatt att de är medlemmar i klubben.
4. Mandatperioden:
Mandatperioden skall vara flexibel. En period om minst två år rekommenderas dock. Olika styrelsemedlemmars mandatperiod bör delvis täcka varandra. Ordföranden från den tidigare mandatperioden bör kvarstå minst ett år i styrelsen efter det att han/hon avgått som ordförande.
5. Styrelsens åligganden:
a) Ordförande
·         bestämma, i samråd med styrelsen, datum, tid och plats for alla styrelsemöten
·         leda varje styrelsemöte
·         tillse att klubbens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgarna
·         signera vid behov korrespondens och andra dokument inklusive kontrakt samt monetära handlingar såsom checkar
·         representera klubben vid externa funktioner
·         ansvara för utgivningen av klubbens tidning Gult & Blått
b) Vice ordförande
·         biträda ordföranden i dennes (-as) åligganden
·         leda klubbens verksamhet i den händelse att ordinarie ordföranden är förhindrad att fullgöra sina uppdrag/skyldigheter enligt stadgarna
c) Kassören
·         ansvara för och sköta klubbens bokföring
·         i klubbens namn öppna konto vid av styrelsen godkänd lokal bankinstitution i Montreal.
·         tillförsäkra, i samråd med styrelsen,
·         bästa möjliga förvaltning av klubbens finansiella tillgångar
·         vid behov signera såväl monetära som andra dokument
·         förbereda redovisning för klubbens budgetår samt presentera denna vid årsmötet
d) Sekreteraren
·         föra protokoll vid styrelsens sammanträden
·         distribuera protokollen till styrelsens medlemmar
·         handha, om inte annat bestämts av styrelsen, klubbens korrespondens
f) Redaktören
·         ansvara för produktionen av klubbenstidning Gult & Blått som skallutkomma med fem nummer per år om inget oförutsett inträffar
e) Ledamöterna
·         i görligaste mån biträda styrelsen i dess verksamhet
g) Styrelsens medlemmar
·         ansvara för genomförandet av klubbens programverksamhet
6. Budgetår:
Klubbens budgetår omfattar perioden 1 januari - 31 december (kalenderåret)
7. Styrelsens befogenheter och skyldigheter:
a)       Styrelsen skall sammanträda minst 8 gånger under verksamhetsåret. Ordföranden äger därtill rätt att vid behov sammankalla extra styrelsemöten. Quorum för ett styrelsemöte är 60 % av styrelsen, dock minst 5 personer.
b)       Styrelsen är ansvarig för att klubbens stadgar efterföljes samt rent allmänt för upprätthållande av klubbens utveckling och goda namn.
c)       Styrelsen ansvarar för såväl klubbens finansiella som materiella tillgångar.
d)       Styrelsen skall sköta klubbens medlemsregister.
e)       Styrelsemedlem kan begäras att avgå, dock endast efter beslut vid ett styrelsemöte och då endast om 2/3 av styrelsens medlemmar bifaller motionen.
f)         Skriftlig begäran om styrelsemedlems avgång, inklusive förklaring därtill, från medlem i Svenska Klubben som kommit styrelsen tillhanda mellan 1 oktober och 15 december behandlas vid årsmötet.
g)       Om skriftlig begäran om styrelsemedlems avgång, inklusive orsaken till begäran, meddelats styrelsen vid annan tidpunkt än här ovan måste detta behandlas vid nästkommande styrelsemöte; alternativt kan ordföranden sammankalla ett extra styrelsemöte.
h)       Styrelsemedlem äger rätt att avgå när som helst under hennes/hans mandatperiod.
i)         Om styrelsemedlem avgått eller avlidit och därigenom hans/hennes plats blivit ledig kan denna övertas av en medlem som blivit utsedd av styrelsen. En dylik utnämning skall offentliggöras i klubbens tidning Gult & Blått.
j)         Styrelsen har ej rätt att donera eller lova bort klubbens medel.
k)       Styrelsen får ej använda klubbens tillgångar för personliga ändamål.
l)         Kassören skall ha max. $300 i kontanter med undantag för kassa vid klubbens evenemang.
m)     För att uttag från klubbens konto skall kunna ske krävs signaturen av minst två styrelsemedlemmar varav en måste vara kassörens.
n)       Max tre styrelsemedlemmar har signaturrätt för klubbens bankkonto.
o)       Alla utgifter i samband med klubbens verksamhet måste godkännas och vara bemyndigade av styrelsen.
p)   Majoritetsbeslut gäller vid styrelsemöten. Om utfallet är 50/50 blir ordförandens röst utslagsgivande.
8. Medlemskap:
 Medlemskap enligt nedanstående kategorier;
·         familj = personer i samma hushåll med samma adress        
·         enskild person                                                                  
·         pensionär (fr.o.m. 60 år)                                                    
·         studerande             (heltidsstuderande upp till 30 år)            
a)       Perioden för medlemskap är från 1 januari till 31 december.
b)       Person som ansöker om medlemskap efter den 30 september skall betala medlemsavgift som gäller för följande år.
c)       Medlemsavgifterna för de olika medlemskategorierna skall alltid godkännas vid årsmötet, eller vid extra medlemsmöte,och därefter gälla för följande verksamhetsår.
d)       Medlemsavgiften skall inbetalas före 31 december varje år för följande år (gäller ej nyamedlemmar).
e)       Medlems eventuella adressändring bör snarast meddelas den styrelseperson som är ansvarig för medlemsregistret.
9. Årsmöte:
a)       Klubbens årsmöte skall hållas varje år mellan den 1 januari och den 31 mars och quorum är 2 gånger sittande styrelsens antal.
b)       Inbjudan till årsmötet skall godkännas av styrelsen och vara klubbens medlemmar tillhanda senast 14dagar före årsmötet.
c)       Endast personer som är minst 16 år gamla och har varit medlemmar i klubben under de tre senaste månaderna äger rätt att rösta. För inval i styrelsen bör kandidaten ha varit klubbmedlem under det senaste verksamhetsåret.
d)       Det ankommer årsmötet att årligen tillsätta en nomineringskommitté om tre personer bland de medlemmarna. Nomineringskommitténs uppgift är att förse styrelsen med en kandidatlista för styrelsens sammansättning för det kommande verksamhetsåret. Denna lista skall vara styrelsen tillhanda för godkännande före första styrelsemötet för det nya året. Kandidatlistan skall rapporteras vid klubbens årsmöte.
e)       Följande dagordning skall gälla vid klubbens årsmöte:
1.       fastställande av föredragningslista
2.       val av mötesordförande
3.       val av mötessekreterare
4.       val av justeringsman
5.       val av rösträknare
6.       verksamhetsrapport från klubbens ordförande
7.       rapport från kassören om det gångna verksamhetsåret
8.       revisorns rapport
9.       frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10.   fastställande av medlemsavgift
11.   nomineringskommitténs kandidatlista
12.   val av ordförande för kommande verksamhetsår
13.   val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
14.   val av revisor och revisorssuppleant
15.   övriga ärenden
f)         Ordföranden för årsmötet skall utses bland vid årsmötet närvarande medlemmar, exklusive klubbens sittande ordförande.
g)       Skriftliga förslag om ändring av klubbens stadgar som kommit styrelsen tillhanda före 15 januari skall granskas vid årsmötet.
h)       Majoritetsbeslut gäller vid årsmötet. Alla beslut är bindande för klubbens samtliga medlemmar.
10. Extra medlemsmöte:
Extra medlemsmöte kan kallas av styrelsen eller av 2/3 av klubbens medlemmar. Meddelande om dylikt möte, samt anledningen därtill, skall sändas ut till medlemmarna minst 14 dagar före medlemsmötet. Quorum som vid årsmötet.
11. Röstningsförfarande:
Enbart personer som är minst 16 år gamla och har varit medlemmar i klubben de tre senaste månaderna har rösträtt.
12. Val av styrelse:
a)       Val av styrelsemedlemmar skall ske genom nominering samt handuppräckning. Om medlem vid årsmötet begär att valet skall vara slutet skall detta ske.
b)       Majoritetsbeslut skall gälla.
c)       Maximalt antal styrelsemedlemmar föreslås av sittande styrelse och godkännes av närvarande klubbmedlemmar.
d)       De kandidater som erhåller flest röster förklaras valda.
13. Kommittéer:
Styrelsen äger rätt att tillsätta en eller flera kommittéer för att underlätta klubbens verksamhet.
Medlemmar som blivit utvalda att sitta i dylik kommitté skall uppfylla sina specifika uppgifter under förutsättning att styrelsen ger sitt godkännande.
14. Ändring av stadgarna:
a)       För ändring i klubbens stadgar krävs kvalificerad majoritet (=2/3 av rösterna) bland medlemmar närvarande vid årsmötet eller extra sammankallat medlemsmöte.
b)       Stadgarna kan endast ändras vid årsmötet eller vid extra medlemsmöte.
c)       Förslag om ändring av stadgarna som föreslås av styrelsen måste komma medlemmarna tillhanda 14 dagar före det att årsmöte eller extra sammankallat medlemsmöte hålles.
15. Upplösning av klubben:
a)       Eventuell upplösning av klubben får endast diskuteras vid årsmöte eller extra medlemsmöte som kallats av styrelsen av den anledningen.
      Medlemmar skall underrättas minst tre månader före mötet.
b)       Quorum som vid årsmötet.
c)       Om 2/3 av närvarande medlemmar stödjer förslaget om upplösning av Klubben vid nämnda sammanträde skall klubbens samtliga medlemmar underrättas härom. De skall också informeras om orsaken till klubbens upplösning.
d)       Avyttring av klubbens tillgångar skall göras i enlighet med klubbens syfte.