Om oss

Svenska Klubben i Montreal är öppen för alla som vill ta del av svensk kultur och traditioner samt lära känna Montreal med omnejd. Det breda utbudet av aktiviteter har både svensk och lokal anknytning.

I medlemstidningen Gult & Blått kan man bland annat läsa om kommande aktiviteter och reportage samt även annonsera.

För den yngre generationen med svensk anknytning finns Svenska skolan som erbjuder kompletterande svensk undervisning för barn och ungdomar mellan 6 och 19 år gamla.

Styrelsen planerar klubbens verksamhet och sammanträder varje månad med undantag av sommaruppehåll i juli och augusti.

Klubbens medlemmar kan ge goda råd om livet i Montreal, vare sig det rör sig om tillfällig vistelse såsom turism eller kortare arbete, eller mer permanent etablering och immigration (men för formell information, se vår länksida). Kontakta oss via e-post för ytterligare information och medlemskap.

Webbplatsen är ett komplement till medlemstidningen och ger utrymme för snabbare kommunikation. Gult och Blått utkommer med 5 nummer per år.
 

Svenska flaggan        Kanadensiska flaggan

Klubbens historia

Svenska Klubbens milstolpar

193?

Det fanns något som informellt kallades för "The Swedish Club" redan under krigsåren.

1952 - Formell start

1952 bildades Svenska Klubben formellt under namnet "The Swedish Women's Club", med Mrs. Mitchell sedermera som mångårig ordförande.

1958

Valborgsfesten, Svenska klubbens stora vårfest, startade 1958 i Electrolux lokaler som generöst ställdes till förfogande av företagets chef Orvar Lindström.

1975

Det stora problemet var den s.k. "tvåklubbsteorin" som slagit rot omkring 1975. Resultat: en exklusiv, välfungerande damklubb och en likaledes exklusiv, mindre effektiv herrklubb - en klubb för Montreals svenska affärsmän.

1980?

Tidningen Gult & Blått startar med 5 nummer per år.

1982 - Sammanslagning

Visserligen tog sammanslagningen några år - gamla traditioner dör sakta - men 1982 var det klippt och färdigt med Coco som första ordförande för den nya klubben med nyskrivna stadgar. Under Svenska Klubbens nya styrelse kom Svenske män och Svenska Kvinnor i Montreal underfund med - just det! - att de "gillade varandra", gärna ville vara tillsammans båda sidor gagn, glädje och vederkvickelse, vilket alltsedan dess har varit klubbens motto!

Styrelsen

Styrelsen planerar klubbens verksamhet och sammanträder cirka 8 gånger per år.

Kontakta oss gärna via e-post. Nedan presenterar vi våra styrelsemedlemmar:

 

 

Under arbete... Uppdatering kommer snart

 

Forna styrelsemedlemmar

Forna Styrelsen medlemmar

Fd Ordförande
Anna Schwerin
_________________

Fd Sekreterare
Viktor Nilsson
_________________

Fd Sekreterare
Viktor Nilsson
_________________

Fd Ledamöter
Calle Saramento​
Kristian Berg
Emma Dedorson
Yann Berthelot
Mikael Vannesjö
_________________

Fd Kassör
Gunnar Allinger
_________________
Fd 
Sekreterare
Jan Lundgren
__________________

Fd Medlemsregisteransvarig
Jennie Persé-Desbiens
___________________

Fd Kommunikationsansvarig
Jeanette Lundström
___________________

Fd Ledamot
Jenny Sundberg
____________________

Fd Ordförande.
Elisabeth Chartier

Klubbens stadgar

 

Stadgar för Svenska Klubben i Montreal
Montreal 21 februari 2008
 
1. Klubbens namn:
Svenska Klubben i Montreal, The Swedish Club of Montreal, Le Club Suédois de Montréal
2. Klubben har som syfte:
a)       Att förena svenskar, svensk-kanadensare samt andra personer bosatta i Montreal med omnejd som intresserar sig för Sverige.
b)   Att bevara det svenska arvet, språket och den svenska kulturen.
3. Klubbens styrelse består av följande personer:
  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Redaktör för klubbens tidning Gult & Blått
  • Minst två ledamöter utöver ovanstående personer
Styrelsen äger också rätt att adjungera personer under det löpande verksamhetsåret förutsatt att de är medlemmar i klubben.
4. Mandatperioden:
Mandatperioden skall vara flexibel. En period om minst två år rekommenderas dock. Olika styrelsemedlemmars mandatperiod bör delvis täcka varandra. Ordföranden från den tidigare mandatperioden bör kvarstå minst ett år i styrelsen efter det att han/hon avgått som ordförande.
5. Styrelsens åligganden:
a) Ordförande
·         bestämma, i samråd med styrelsen, datum, tid och plats for alla styrelsemöten
·         leda varje styrelsemöte
·         tillse att klubbens verksamhet bedrivs i enlighet med stadgarna
·         signera vid behov korrespondens och andra dokument inklusive kontrakt samt monetära handlingar såsom checkar
·         representera klubben vid externa funktioner
·         ansvara för utgivningen av klubbens tidning Gult & Blått
b) Vice ordförande
·         biträda ordföranden i dennes (-as) åligganden
·         leda klubbens verksamhet i den händelse att ordinarie ordföranden är förhindrad att fullgöra sina uppdrag/skyldigheter enligt stadgarna
c) Kassören
·         ansvara för och sköta klubbens bokföring
·         i klubbens namn öppna konto vid av styrelsen godkänd lokal bankinstitution i Montreal.
·         tillförsäkra, i samråd med styrelsen,
·         bästa möjliga förvaltning av klubbens finansiella tillgångar
·         vid behov signera såväl monetära som andra dokument
·         förbereda redovisning för klubbens budgetår samt presentera denna vid årsmötet
d) Sekreteraren
·         föra protokoll vid styrelsens sammanträden
·         distribuera protokollen till styrelsens medlemmar
·         handha, om inte annat bestämts av styrelsen, klubbens korrespondens
f) Redaktören
·         ansvara för produktionen av klubbenstidning Gult & Blått som skallutkomma med fem nummer per år om inget oförutsett inträffar
e) Ledamöterna
·         i görligaste mån biträda styrelsen i dess verksamhet
g) Styrelsens medlemmar
·         ansvara för genomförandet av klubbens programverksamhet
6. Budgetår:
Klubbens budgetår omfattar perioden 1 januari - 31 december (kalenderåret)
7. Styrelsens befogenheter och skyldigheter:
a)       Styrelsen skall sammanträda minst 8 gånger under verksamhetsåret. Ordföranden äger därtill rätt att vid behov sammankalla extra styrelsemöten. Quorum för ett styrelsemöte är 60 % av styrelsen, dock minst 5 personer.
b)       Styrelsen är ansvarig för att klubbens stadgar efterföljes samt rent allmänt för upprätthållande av klubbens utveckling och goda namn.
c)       Styrelsen ansvarar för såväl klubbens finansiella som materiella tillgångar.
d)       Styrelsen skall sköta klubbens medlemsregister.
e)       Styrelsemedlem kan begäras att avgå, dock endast efter beslut vid ett styrelsemöte och då endast om 2/3 av styrelsens medlemmar bifaller motionen.
f)         Skriftlig begäran om styrelsemedlems avgång, inklusive förklaring därtill, från medlem i Svenska Klubben som kommit styrelsen tillhanda mellan 1 oktober och 15 december behandlas vid årsmötet.
g)       Om skriftlig begäran om styrelsemedlems avgång, inklusive orsaken till begäran, meddelats styrelsen vid annan tidpunkt än här ovan måste detta behandlas vid nästkommande styrelsemöte; alternativt kan ordföranden sammankalla ett extra styrelsemöte.
h)       Styrelsemedlem äger rätt att avgå när som helst under hennes/hans mandatperiod.
i)         Om styrelsemedlem avgått eller avlidit och därigenom hans/hennes plats blivit ledig kan denna övertas av en medlem som blivit utsedd av styrelsen. En dylik utnämning skall offentliggöras i klubbens tidning Gult & Blått.
j)         Styrelsen har ej rätt att donera eller lova bort klubbens medel.
k)       Styrelsen får ej använda klubbens tillgångar för personliga ändamål.
l)         Kassören skall ha max. $300 i kontanter med undantag för kassa vid klubbens evenemang.
m)     För att uttag från klubbens konto skall kunna ske krävs signaturen av minst två styrelsemedlemmar varav en måste vara kassörens.
n)       Max tre styrelsemedlemmar har signaturrätt för klubbens bankkonto.
o)       Alla utgifter i samband med klubbens verksamhet måste godkännas och vara bemyndigade av styrelsen.
p)   Majoritetsbeslut gäller vid styrelsemöten. Om utfallet är 50/50 blir ordförandens röst utslagsgivande.
8. Medlemskap:
 Medlemskap enligt nedanstående kategorier;
·         familj = personer i samma hushåll med samma adress        
·         enskild person                                                                  
·         pensionär (fr.o.m. 60 år)                                                    
·         studerande             (heltidsstuderande upp till 30 år)            
a)       Perioden för medlemskap är från 1 januari till 31 december.
b)       Person som ansöker om medlemskap efter den 30 september skall betala medlemsavgift som gäller för följande år.
c)       Medlemsavgifterna för de olika medlemskategorierna skall alltid godkännas vid årsmötet, eller vid extra medlemsmöte,och därefter gälla för följande verksamhetsår.
d)       Medlemsavgiften skall inbetalas före 31 december varje år för följande år (gäller ej nyamedlemmar).
e)       Medlems eventuella adressändring bör snarast meddelas den styrelseperson som är ansvarig för medlemsregistret.
9. Årsmöte:
a)       Klubbens årsmöte skall hållas varje år mellan den 1 januari och den 31 mars och quorum är 2 gånger sittande styrelsens antal.
b)       Inbjudan till årsmötet skall godkännas av styrelsen och vara klubbens medlemmar tillhanda senast 14dagar före årsmötet.
c)       Endast personer som är minst 16 år gamla och har varit medlemmar i klubben under de tre senaste månaderna äger rätt att rösta. För inval i styrelsen bör kandidaten ha varit klubbmedlem under det senaste verksamhetsåret.
d)       Det ankommer årsmötet att årligen tillsätta en nomineringskommitté om tre personer bland de medlemmarna. Nomineringskommitténs uppgift är att förse styrelsen med en kandidatlista för styrelsens sammansättning för det kommande verksamhetsåret. Denna lista skall vara styrelsen tillhanda för godkännande före första styrelsemötet för det nya året. Kandidatlistan skall rapporteras vid klubbens årsmöte.
e)       Följande dagordning skall gälla vid klubbens årsmöte:
1.       fastställande av föredragningslista
2.       val av mötesordförande
3.       val av mötessekreterare
4.       val av justeringsman
5.       val av rösträknare
6.       verksamhetsrapport från klubbens ordförande
7.       rapport från kassören om det gångna verksamhetsåret
8.       revisorns rapport
9.       frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10.   fastställande av medlemsavgift
11.   nomineringskommitténs kandidatlista
12.   val av ordförande för kommande verksamhetsår
13.   val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
14.   val av revisor och revisorssuppleant
15.   övriga ärenden
f)         Ordföranden för årsmötet skall utses bland vid årsmötet närvarande medlemmar, exklusive klubbens sittande ordförande.
g)       Skriftliga förslag om ändring av klubbens stadgar som kommit styrelsen tillhanda före 15 januari skall granskas vid årsmötet.
h)       Majoritetsbeslut gäller vid årsmötet. Alla beslut är bindande för klubbens samtliga medlemmar.
10. Extra medlemsmöte:
Extra medlemsmöte kan kallas av styrelsen eller av 2/3 av klubbens medlemmar. Meddelande om dylikt möte, samt anledningen därtill, skall sändas ut till medlemmarna minst 14 dagar före medlemsmötet. Quorum som vid årsmötet.
11. Röstningsförfarande:
Enbart personer som är minst 16 år gamla och har varit medlemmar i klubben de tre senaste månaderna har rösträtt.
12. Val av styrelse:
a)       Val av styrelsemedlemmar skall ske genom nominering samt handuppräckning. Om medlem vid årsmötet begär att valet skall vara slutet skall detta ske.
b)       Majoritetsbeslut skall gälla.
c)       Maximalt antal styrelsemedlemmar föreslås av sittande styrelse och godkännes av närvarande klubbmedlemmar.
d)       De kandidater som erhåller flest röster förklaras valda.
13. Kommittéer:
Styrelsen äger rätt att tillsätta en eller flera kommittéer för att underlätta klubbens verksamhet.
Medlemmar som blivit utvalda att sitta i dylik kommitté skall uppfylla sina specifika uppgifter under förutsättning att styrelsen ger sitt godkännande.
14. Ändring av stadgarna:
a)       För ändring i klubbens stadgar krävs kvalificerad majoritet (=2/3 av rösterna) bland medlemmar närvarande vid årsmötet eller extra sammankallat medlemsmöte.
b)       Stadgarna kan endast ändras vid årsmötet eller vid extra medlemsmöte.
c)       Förslag om ändring av stadgarna som föreslås av styrelsen måste komma medlemmarna tillhanda 14 dagar före det att årsmöte eller extra sammankallat medlemsmöte hålles.
15. Upplösning av klubben:
a)       Eventuell upplösning av klubben får endast diskuteras vid årsmöte eller extra medlemsmöte som kallats av styrelsen av den anledningen.
      Medlemmar skall underrättas minst tre månader före mötet.
b)       Quorum som vid årsmötet.
c)       Om 2/3 av närvarande medlemmar stödjer förslaget om upplösning av Klubben vid nämnda sammanträde skall klubbens samtliga medlemmar underrättas härom. De skall också informeras om orsaken till klubbens upplösning.
d)       Avyttring av klubbens tillgångar skall göras i enlighet med klubbens syfte.